Algemene Voorwaarden van Mulder Smit Computers & Automatisering

ART 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN
1.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 Een door MSCA uitgebrachte offerte is geheel vrijblijvend. MSCA behoudt zich het recht voor om binnen twee werkdagen na aanvaarding van de offerte de overeenkomst te ontbinden.
1.3 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
1.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt, dat de koper zich verenigt met toepasselijkheidsverklaring van deze Algemene Voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkheidsverklaring van eigen Algemene Voorwaarden.
1.5 In de overeenkomst kunnen voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, dit slechts met wederzijds goedvinden.

ART 2 WIJZIGINGEN
2.1 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
2.2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

ART 3 TIJDSTIP VAN LEVERING
3.1 De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die is bepaald in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de koopovereenkomst door koper en verkoper is ondertekend.

ART 4 OVERMACHT
4.1 De in art. 3 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
4.2 Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
4.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

ART 5 PLAATS VAN LEVERING; LEVERING VAN GOEDEREN
5.1 Levering geschiedt af kantoor van verkoper te Beetsterzwaag aan het bestel- of ander opgegeven adres van de koper of via balieverkoop. Al dan niet franco, zoals blijkt uit aanbieding of factuur.
5.2 De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

ART 6 GARANTIE; REPARATIES
6.1 Verkoper geeft 12 maanden garantie voor gebreken aan door hem geleverde hardware en/of randapparatuur zelf, tenzij anders op de factuur is vermeld.
6.2 De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur anders is vermeld.
6.3 Wanneer op enige hardware of enig onderdeel door de fabrikant garantie wordt verleend, komt deze in de plaats van de door verkoper verleende garantie.
6.4 Voor software gelden de voorwaarden en (garantie) bepalingen van fabrikanten en/of leveranciers.
6.5 Aanspraak vervalt als goederen niet overeenkomstig de gebruiks- en bedieningsvoorschriften blijken te zijn gebruikt en/of bediend.
6.6 aanspraak vervalt eveneens als koper reparaties laat verrichten of veranderingen laat aanbrengen anders dan door verkoper.
6.7 Voor inmiddels op datadragers geïnstalleerde programma's en opgeslagen data neemt verkoper geen verantwoording. Koper dient een back-up te maken alvorens hardware ter reparatie aan te bieden.
6.8 Voor schade of enig nadeel, volgens art. 6.4, 6.5, en/of 6.6 ontstaan, aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid.
6.9 Verkoper behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te vervangen door nieuwe in plaats van het te repareren.

ART 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO
7.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
7.2 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
7.3 Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

8.0 RECLAMES
8.1 Koper dient bij aflevering direct de verpakking van de geleverde goederen op schade te controleren.
8.2 Koper dient de goederen zelf kort na aflevering te controleren op de juistheid daarvan, de goede werking daaronder begrepen.
8.3 Bij aanvaarding van een beschadigde verpakking aanvaardt koper ook de daarin verpakte goederen.
8.4 Te weinig, teveel of niet bestelde ontvangen goederen en zichtbare gebreken dient koper binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden, onder bijvoeging van de paklijst.
8.5 Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld zodra zij zijn geconstateerd. Reclames, die na 30 dagen na de datum van aflevering worden ingediend, worden niet geaccepteerd, tenzij deze termijn te kort blijkt te zijn geweest om gebreken te kunnen constateren.

ART 9 PRIJSVERHOGINGEN; RECHTEN; HEFFINGEN
9.1 Verkoper behoudt zich het recht voor prijsverhogingen, rechten en heffingen door te berekenen, die na acceptatie van een order van koper aan verkoper worden opgelegd. Koper kan alleen dan een order annuleren als de verhoging 5% of meer van de netto factuurwaarde van de bestede goederen bedraagt.

ART 10 BETALING
10.1 Indien niet anders is vermeld in aanbieding of op factuur is de betaalwijze contant, rembours of (telefonisch) vooruit. Als de mogelijkheid van betaling achteraf is verleend, is, tenzij anders vermeld, de betalingstermijn 8 dagen.
10.2 Bij te late betaling is koper zonder nadere kennisgeving per factuurdatum de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand of gedeelte daarvan.
10.3 Betalingen worden geacht te zijn gedaan op de oudste openstaande factuur, ook al vermeldt koper een of meer andere factuurnummers. Indien verschuldigde rente en/of kosten niet tegelijk mede zijn betaald, worden deze, tezamen met de omzetbelasting, eerst in mindering gebracht. Verkoper bericht koper schriftelijk welk gedeelte van het factuurbedrag aldus onbetaald is gebleven. Een onbetaald gebleven bedrag blijft rentedragend, zoals omschreven in art 10.2.
10.4 Koper kan een betaling niet opschorten of weigeren omdat verkoper garantieverplichtingen ten aanzien van koper niet of nog niet geheel is nagekomen.
10.5 Schuldvergelijking: verkoper is bevoegd vorderingen die koper op verkoper heeft te verrekenen met zijn vorderingen op koper, ook al zijn deze nog niet opeisbaar.

ART 11 INCASSO EN KOSTEN
11.1 Blijft koper ondanks herhaalde aanmaning in gebreke, dan zal verkoper zijn vordering(en) op koper doen incasseren, zonodig langs gerechtelijke weg.
11.2 Alle aan incasso verbonden kosten, zowel buiten als in rechte komen voor rekening van de koper.

ART 12 ONTBINDING
12.1 Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

ART 13 AANSPRAKELIJKHEID
13.1 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij opzet of grove schuld van (medewerkers van) verkoper aantoonbaar is. In dat geval dient koper tevens zijn geleden schade, zonodig door expertise, schriftelijk aan te tonen. De wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.

ART 14 TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Bevoegd tot kennisneming van een geschil is de Rechtbank te Leeuwarden, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

ART 15 OVERIGE BEPALINGEN
15.1 In gevallen waarin de voorwaarden niet zouden voorzien beslist verkoper naar redelijkheid en billijkheid.


MSCA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01101480